Trung tâm TH và Ứng dụng

Bùi Thị Việt Hà

Chức vụ: Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
Email: meomuop75@gmail.com
Điện thoại: 0977530080

  Chi tiết...


Cao Thị Kiên Chung

Chức vụ: Giảng viên
Email: Kienchung42@gmail.com
Điện thoại: 0911847377

  Chi tiết...


Tạ Vũ Lực

Chức vụ: Giảng viên
Email: tavuluc@gmail.com
Điện thoại: 0904101000

  Chi tiết...


Đào Thị Mẫu Đơn

Chức vụ: Giảng viên
Email: maudondao@gmail.com
Điện thoại: 0989343448

  Chi tiết...


Trần Xuân Uyên

Chức vụ: Giảng viên
Email: txuyen.utehy@gmail.com
Điện thoại: 0936684545

  Chi tiết...


Nguyễn Thị Mơ

Chức vụ: Giảng viên
Email: nguyenmo.kt@gmail.com
Điện thoại: 0971140260

  Chi tiết...


Video