Bộ môn - Trung tâm

Khoa Công nghệ May và Thời trang gồm 3 bộ môn và 1 trung tâm:

  1. Bộ môn Công nghệ May
  2. Bộ môn Kinh tê & Quản trị kinh doanh Thời trang
  3. Bộ môn Thiết kế Thời trang
  4. Trung tâm Đào tạo thực hành & Hợp tác doanh nghiệp
Video