Sơ đồ tổ chức

* Cơ cấu tổ chức

 

 

 

* Nhân sự của đơn vị

          Lãnh đạo khoa:

                      - Trưởng khoa : TS. Đào Chí Cường

                      - Phó trưởng khoa : ThS. Lê Anh Vũ

Video